STATUT BSCG

I. . IME SJEDISTE I PECAT, SVRHA I PODRUCJE DJELOVANJA, PRIHODI BOSNJACKOG SAVEZACLAN 1.
Ime organizacije je: Bosnjacki Savez Crne Gore u New York (B.S.C.G.N.Y) Bosnjacki Savez je drustvena nezavisna i samostalna organizacija. Sjediste Saveza je u Njujorku. Pecat Saveza je okrugao, precnika 3,5 cm, u gornjem luku je napisano BOSNJACKI SAVEZ CRNE GORE U Njujorku, a u donjem je napisano mjesto sjedista Saveza NY,dok je u sredini pecata logotip Saveza - stilizovana slova BS u latinicnoj verziji.

CLAN 2.
Svrha Bosnjacki Savez je cuvanje i njegovanje narodnog i kulturog identiteta bosnjackog naroda na svim podrucijima duhovnog, naucnog i umjetnickog. Zato ce Bosnjacki Savez narocito raditi na: ucvrscivanju narodne i kulturne samosvjesti Bosnjaka Porijeklom iz Crne Gore i u okruzenju i u Njujorku USA, proucavanju i zastiti kulturno-istorijske bastine Bosnjaka, osnivanju i pomaganju osnivanja i rada kultunih i sportskih, folklornih drustava, i drugih organizovanja umjetnickih, naucnih i strucnih tribina, skupova i predavanja, pokretanju i oranizovanju naucnih, strucnih i drustvenih projekata, pomaganju umjetnika i naucnika, a ponajprije svojih clanova, pomaganju narednih ucenika i studenata u skolovanju, okupljanji biznismena i svih onih koji su spremni ostvarivati svrhu i zadatke Bosnjackog Saveza u kulturi, prosvjeti i nauci, saradnju sa umjetnickim, naucnim i strucnim i prosvjetnim drustvima i ustanovama, te sa vjerskim zajednicama u Njujorku USA i domovini.

CLAN 3.
Imovinu Saveza cine : prihodi od clanarina prilozi i donacije, prihodi od kulturnih, sportskih, biznis donacija, ostalih prihoda i manifestacija.

II. CLANOVI SAVEZA, NJIHOVA PRAVA I DUZNOSTI

CLAN 4.
Clanovi Bosnjackog Saveza su : a) clanovi b) aktivisti biznismeni c) pocasni clanovi d) donatori.

CLAN 5.
Clanove prima Upravni odbor na osnovu izrazene zelje kandidata da postane clanom Saveza. Kandidata obicno proporucuju clanovi saveza.Clanovi su duzni da rade na osnovu ciljeva i zadataka Saveza u smislu odredaba cl.2. ovog statuta. Saradnike i aktiviste bira odbor koji radi na realizaciji programa Bosnjackog Saveza (B.S.C.G.N.Y). Pocasne clanove bira skupstina Bosnjackog Saveza na prijedlog Upravnog odbora Bosnjackog Saveza . Donatori su pojedinci ili pravna lica koji Savezu pomazu aktivnim radom i vredim donacijama Bosnjackog Saveza.

CLAN 6.
Clanovi imaju pravo da biraju i budu birani u sva tijela Saveza, na nacin predviden ovim Statutom. Da bi bili birani moraju da budu minimum 2 godine clanovi Bosnjackog Saveza . Svi clanovi Saveza su obavezni da placaju clanarinu.Za kandidata za presjednika UO BSCG,da bi usao u uzi krug kandidata mora da bude u UO BSCG najmanje dvije godine da bi bijo biran.Nijedan clan uzeg rukovostva nemoze obavljati vise od dvije funkcije u BSCG niti u drugoj organizaciji,bez suglasnosti UO-BSCG.

CLAN 7.
Clanstvo u Savez prestaje na osnovu licno napisane izjave o odricanju clanstva, brisanjem iz clanstva, iskljucenja iz clanstva ili smrcu clana. Clan Bosnjackog Saveza brisace se iz clanstva ako ne ispunjava svoje obaveza prema Savezu. Odluku o tome donosi Sud casti, Protiv te odluke clan se moza pismeno zaliti skupstini Savez. Njena odluke je konacna. Clan moze biti iskljucen ako je njegovo djelovanje u suprotnosti sa Statutom i odlukama Saveza. Odluku o isklucenju donosi Sud casti. Proti odluke o isklucenju moze se zatraziti revizija o kojoj odlucuje skupstina Bosnjackog Saveza. Cim Sud casti donese odluke o iskljucenju, suspenduju se sva prava iskljucenog do konacne odluke skupstine.

III. ODBORI BOSNJACKOG SAVEZA

IV. PREDSJEDNISTVO BSCG u NY;

 Predsjednistvo BSCG u NY; se sastoji od 4 clana i to;predsjednik,zamenik,pot-parol,savjetnik, i kontrolor financija. Sve ove clanove predsjednik bira i imenuje na jednoj od redovnih sjednica Predsjednistva i UO BSCG.

           Duznosti i ovlasti;
  
Ovlasti i zadatak predsjednika BSCG su sledeci; Daje uputstva prisustvuje na sastanke UO-BSCG,zastupa BSCG u unutrasnjim i vanjskim pitanjima koje se ticu globalne politike saveza.brani i stiti Statut saveza, prati rad UO-BSCG i ostalih odbora i kordinatora, zastupa vitalne interese saveza. Predsjednik BSCG u NY, ima pravo da razrijesi  UO saveza ukoliko procijeni da nijesu aktivni i iste dadne na proveri skupstini. UO- BSCG u NY, nema pravo inicirati promenu imena i grba saveza to je u nadleznosti isljucivo predsjednistva i predsjednika saveza. Predsjednik ima pravo veta na odluke UO koje se krse sa statutom saveza,i u svim slucajevima gde se krse vitalni interesi organizacije predsjednik ima pravo veta.Predsjednik BSCG u NY, ima pravo veta prilikom izabira clanova UO- i predsjednika UO-BSCG.
CLAN 8.
U cilju ostvarivanja svoje svrhe i zadataka Bosnjackog Saveza organizovana je po odborima prema strucnom i profesionlnom usmjerenju clanova.

CLAN 9.
Savez ima sljedece odbore :  a)Predsjednistvo je naredbodavni org-b)UO-BSCG-je izvrsni organ   c) Sud casti,  d) kordinator  za kulturu i sport d) Kordinator za saradnju sa bosnjackim istitucijama i organima  drzave Crne Gore e) Kordinator za suradnju sa islamskom zajednicom Crne Gore i New York.Odborima i kordinatorima mandat traje po 2-godine,sa pravom reizbora jos jedan mandat.

IV. UPRAVNA TIJELA BOSNJACKOG SAVEZA

CLAN 10.
Upravno tijelu Bosnjackog Saveza cine : a) Predsjednistvo saveza i Upravni odbor Saveza.

CLAN 11.
Skupstinu Bosnjackog Saveza cine clanovi Upravnog odbora i zastupnici clanova ogranaka. Na koliki ce se broj clanova u ograncima birati po jedan zastupnik, odlucuje Upravni odbor u toku pripreme zasijedanja Skupstine. Skupstina Bosnjackog Saveza redovno zasijeda svake godine. Skupstinu saziva Upravni odbor, odreduje dan, mjesto i vrijeme odrzavanja, sastavlja prijedlog dnevnog reda te o svemu obavjestava Predsjednistvo i ogranke najmanje 15 dana prije odrzavanja Skupstine.

CLAN 12.
Upravni odbor moze sazvati vanredno zasijedanje Skupstine, a duzan je to ucinjeti kada to zahtijeva trecina clanova ili ako to zahtijeva savetodavni odbor saveza prilikom sazivanja vanrednog zasijednja Skupstine, Upravni odbor je duzan navesti predmet resprave.

LAN 13.
ODLUCIVANJE U UPRAVNOM ODBORU Upravni odbor B.S.C.G.N.Y moze pravovaljano odlucivati ako je prisutno najmanje 4 clanova ukupnog broja odbora.

Clan 14.
SKUPSTINA BOSNJACKOG SAVEZA Donosi statut i vrsi njegovu izmjenu i dopunu raspravlja o radu ostalih upravnih tijela Saveza bira clanove Upravnog odbora, osim predsjednika UO-odbora Saveza, kojeg bira UO, te clanove Nadzornog odbor i suda casti bira predsjenika i 1 potpredsjenika generalnog sekretara razrjesava duznosti uprani odbor,osim presjednika U.O. Nadzorni odbor i sud casti i savetodavni odbor raspravlja i donosi odluke o molbama i zalbama pismeno podnesenim najmanje 10 dana prije skupstinskog zasijedanja.

CLAN 15.
Skupstineskim zasijedanju predsjedava presjednik i potpresjednik skupstine Saveza. O promjenama Statuta Skupstina odlucuje dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih zastupnika.

CLAN 16.
Izbori obavljaju se tajnim glasanjem nadpolovicnom vecinom prisutnih zastupnika jedino ukoliko Skupstina drugacije ne odluci.

CLAN 17.
 Upravni odbor cine: 7 clanova 1 predsjednik, 2 potpredsjednik,3 sekretar, 4blagajnik i 3 clana  koje bira skupstina na prijedlog presjednika BSCG. Pritom vodeci racuna da budu podjednako zastupljene sve opstine u CG.Osim presjednika UO kojeg bira UO BSCG izmedju sebe.

CLAN 18.
Upravni odbor se redovno sastaje svaka tri mjeseca, a po potrebi i kada ga sazove njegov predsjednik. Na osnovu statuta i programa organizuje ostavarivanje zadataka Saveza. Duznosti Upravnog odbora su : da odrzava redovne veze sa svim odborima organcima i povjerenistvima, da im pomaze u njihovim djelatnostima i medusobno uskladuje njihove zadatke. da razvija i uskladuje kulturne, sportske, edukativne i ostale djelatnosti. da inicira organizovanje i predavanje, tribina, skupova i tecajeva, naucne i strucne projekte. da pomaze svaku javnu djelatnost usmjerenu na ocuvanje kulturnih dobara i razvijanje kulture u bosnjackom narodu. Da odrzava veze sa Bosnjacima u USA CRNOJ GORI i sire. da upravlja sa aktivnostima Bosnjackog saveza i nadzire njeno cjelokupno financijsko poslovanje. Da utvrduje iznos clanarine Upravni odbor obavljace i druge poslove Bosnjackog Saveza koji nijesu u djelokrugu ostalih njenih tijela.

CLAN 19.
Radi sto uspjesnijeg obavljanja svojih poslova Upravni odbor osniva komisije prema vrsti posla. Komisije mogu biti stalne ili privremene.
 
CLAN 20.
Upravnom Odboru mandat traje ( 2 ) Posle isteka mandata predsjednik saveza raspusta isti i u roku od 1 mjesec saziva skupstinu kojom i predsjedava.
CLAN 21.
Upravni odbor na mjesto clana koji se zahvalio ili na drugi nacin prestao biti clanom Odbora moze izabrati novog. Na taj nacin moze biti zamijenjeno 4 clanova.

CLAN 22.
Savez zastupa predsjednik. Ako je predsjednik sprijecen, zamjenjuje ga zamjenik Bosnjackog Saveza . Savjetodavni odbor B.S.C.G u New Yorku Savjetodavni odbor ima 3 clanova, koji imaju savetodavnu ulognu i nemaju pravo glasa mandat odbora traj 2 godine. Savjetodavni odbor moze u svako doba pregledati poslovanje Saveza i dokumentaciju Saveza. O tome izvjestava Upravni odbor i skupstinu Saveza i Predsjednistvu saveza , podnosi izvjestaj o poslovanju Saveza i o svom radu podnosi pismani izvjestaj.


CLAN 23.
Mandat suda casti traje 2 godine. Sud casti donosi odluke predvidene ovim Statutom. V. OPSTE ODREDBE CLAN 24 Upravna tijela Bosnjackog Saveza mogu donositi pravovaljane odluke ako je prisutno vise od polovine clanova. Odluke se donose vecinom glasova prisutnih clanova, a ako vecine nema, odlucuje predsjednikov glas. CLAN 25 Svoje djelovanje Bosnjackog Saveza u New Yorku, uskladuje sa pravnim normama drzave u kojoj je osnovan.  Djelatnost Bosnjackog Saveza i njenih organa je javan.
ZAVRSNE ODBREDBE.
Ovaj statut donio je upravni odbor  Bosnjackog Saveza na sjednici odrzanoj 1-20-2009 u New York.A izmjene ovog statuta su donijete 3-28 -2012-g u NY,na redovnoj sjednici UO-BSCG.

Cestitka BSCG u NY

Bajramska čestitka Consulate General of Montenegro in New York 11:52 AM (12 hours ago) to  me ...